Translate

יום שישי, 31 בדצמבר 2004

בטאון דצמבר 2004

משפחה יהודית בפלנטי של קרקוב

מה בבטאון?

 • אסיפה כללית
 • דמי חבר
 • מבצע לציון 62 שנה לחיסול גטו קרקוב
 • ספרים על קרקוב

יום רביעי, 28 באפריל 2004

בטאון שנת 2004

חיים נחמן ביאליק, מימין, בעת ביקור בגימנסיה העברית בקרקוב 1931

מה בבטאון?

 • לזכר "ציגנריה"
 • שתוף פעולה עם הארגון בניו יורק
 • קרן קרקוב באוניברסיטה העברית
 • הנצחת הקהילה
 • שיתוף פעולה עם תיכון ה'
 • תעוד בתי הקברות היהודיים בקרקוב
 • אתרי קרקוב באינטרנט
 • מוסדות יהודיים בקרקוב
 • מחנה המוות בלזץ'
 • אתרים גנאולוגיים