Translate

יום שני, 5 בנובמבר 2012

בטאון מס' 71, נובמבר 2012

ארגון העבריים "ביאליק", קרקוב ב' אלול תרצ"ה

מה בבטאון?

  • נתיב הזכרון בגטו
  • עירי קרקוב, נתן גרוס
  • בתיכוני ישראל לומדים על קרקוב
  • גורלם של שכיות הקודש של בתי הכנסת בקרקוב, יעקב שטנדיג
  • "שלושת הדגים" של משפחת פיילגוט
  • האם פליקס דז'יובה הוא חסיד אומות עולם?
  • גאת, כלבים . . . מחנה פלשוב "שלי"
  • "עוף החול" אירנה צינוביץ ז"ל
  • האמנות בקרקוב
  • נגינתו המקוטעת של החצוצרן מקרקוב

תגובה 1: